به گزارش روابط عمومی این موسسه، دوره یاد شده با تدریس آقای مهندس باقرپور با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی دانشجویان مستعد در محل موسسه برگزار گردید.


سرفصل های دوره:

 

1.  چارچوب مدیریت پروژه

2.  فرآیندهای مدیریت پروژه

3.  محدوده های نه گانه دانش مدیریت پروژه

4.  مدیریت ریسک

5.  مدیریت محدوده

6.  مدیریت زمان

7.  مدیریت هزینه یکپارچگی

8.  مدیریت منابع انسانی

9.  مدیریت ارتباطات

10.  مدیریت تدارکات

11.  مدیریت کیفیت