دوره آموزشی بازرسی_رنگ سطح I & II

به گزارش سرکار خانم حسینی کارشناس و مشاور آموزش موسسه، دوره یاد شده در قالب 24 ساعت آموزش و با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان در تاریخ 96/11/03 برگزار شد.