دوره رایگان مقررات اجرای تاسیسات برقی ساختمان در تاریخ 28 دی ماه در موسسه فنی عالی آزاد نوین پارسیان، توسط مهندس ساسان فر برگزار گردید.