برخی از مدرسین مجتمع فنی عالی نوین پارسیان

دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی

دکتر قندچی، مهندس گنجه ای، مهندس بکتاش، مهندس کریم نژاد، مهندس عاشقی، مهندس شاعف، مهندس کوشکی، مهندس فراکش،

مهندس محمدنژاد، مهندس مجیدی، مهندس رازی فر، مهندس عسگری، مهندس نیساری، مهندس صالحی، مهندس هاشمی،

مهندس شایگان، مهندس صادقی، مهندس گلعذاری، مهندس اسکندرلو، مهندس طیبی

دپارتمان تاسیسات

مهندس ابراهیمی، مهندس رضایی، مهندس بابایی، مهندس دیالمه، مهندس گودرزی نسب

دپارتمان مکانیک

مهندس طاهرخانی، دکتر توحیدی، مهندس مطلق، مهندس سنواتی، مهندس آهنگری، مهندس سروش، مهندس پاک نژاد،

مهندس باقری، مهندس معانی، مهندس فرشته خصلت، مهندس عاشوری، مهندس همت آبادی

دپارتمان عمران

مهندس امینی، مهندس نقوی، مهندس رنجبر، مهندس مهدوی، مهندس پیرحیاتی، مهندس بهرامی

دپارتمان صنایع

مهندس زندی، مهندس حکمی، مهندس گلاب، مهندس علی عسگری، مهندس مقدم، مهندس لشگری

دپارتمان برق و الکترونیک

مهندس ساسانفر، مهندس پناهی، مهندس توکلی، مهندس باختری، مهندس ایرانی زاده، مهندس صالحی،

مهندس لطفی، مهندس قطبی، مهندس حیدری، مهندس حسینی